STOLLER TÜRKİYE

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

STOLLER TURKEY ORGANİK TARIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) olarak veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır) ve ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması, kanunlarda öngörülen nedenlerle, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak, özel nitelikli kişisel veri olan “ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verileriniz” Kanun’un 6. maddesinde belirtilen “açık rıza”ya dayalı olarak, sağlık veriniz ise, Kanun’un 6’ncı maddesinde belirtilen “açık rıza”ya dayalı olarak veya kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla iş yeri hekimi tarafından; istihdam sağlama firmaları aracılığıyla, fiziken ve elektronik ortamda, e-posta adresimize veya Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular ve görüşmeler sırasında yapılan değerlendirme çalışmaları vasıtasıyla toplanmaktadır. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Çalışan adayımız olmanız nedeniyle Şirketimiz ile paylaştığınız kimlik, iletişim, mesleki deneyim verileriniz, özlük verilerinizden olan özgeçmişiniz çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, referans araştırmasının yapılması ve sizinle iletişime geçilmesi amacıyla işlenebilecektir. 

 

Ayrıca açık rızanızın bulunması halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi amacıyla işlenebilecek ve saklanabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ 

 

Toplanan kişisel verileriniz, Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yalnızca beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle paylaşılabilecektir. 

 

HAKLARINIZ

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği, bize başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, eğer işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Önceki iki maddede belirtilen, kişisel verilerinizin düzeltilme, silinme veya yok edilme durumlarının, verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri ihlaline konu başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. Maddesinde belirtilen usul ve esaslara uymak kaydı ile aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz: 

 

 1. Yazılı olarak, kimlik teyidi yapılmak suretiyle bizzat, iadeli taahhütlü posta veya noter kanalıyla.

 

 1. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile.

 

 1. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile.

 

 1. Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@stoller.com.tr e- mail adresimize yapacağınız bildirim ile.

 

Yukarıdaki bildirimler için size verilen kayıt numaralarının dosya ve işlem takibi açısından kaybedilmemesinde fayda olup tarafımıza yapılan bildirimlere aynı yöntem veya iadeli taahhütlü olarak geri bildirimde bulunabilecektir. 

 

Başvurunuzda;

 

 1. a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

 

 1. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

 

 1. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 

 1. d) Talep konusu,

 

bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. VERİ SORUMLUSUNUN BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

 

ÜNVANI : STOLLER TURKEY ORGANİK TARIM SANAYİ

  TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

VERGİ DAİRESİ VE NO : Hasan Tahsin V.D. – 4840187278

 

ADRESİ : Mustafa Kemal Atatürk Mah. 35/1 Sk. No:13/1 

  Kemalpaşa/İzmir

 

TELEFONU : +90 232 873 44 45

 

E-POSTA : kvkk@stoller.com.tr

 

KEP ADRESİ : izotar@hs01.kep.tr

 

WEB SİTESİ : www.stoller.com.tr

 

Yukarıdaki bilgilerde yer alan e-posta adresi münhasıran KVKK işlemleri için oluşturulmuştur. 

 

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA
AYDINLATMA METNİ

 

STOLLER TURKEY ORGANİK TARIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) olarak veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca; aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde ve ticari ilişkilerimiz kapsamında, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini, ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

 

Şirketimiz bünyesinde işlenen her türlü kişisel veri KVKK başta olmak üzere ilgili ulusal veya uluslararası mevzuat hükümleri kapsamında korunmaktadır. 

 

Şirketimiz gerekli korumanın sağlanması adına teknik ve idari tedbirleri vaktinde gereği gibi almakta olup herhangi bir ihlal şüphesi karşısında yasal hükümler çerçevesinde ilgili şahıslara, kurum ve kuruluşlara gerekli bildirimleri en kısa sürede yapmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz firmamız ile kurduğunuz diyaloglar ve iletişim kapsamında alınan bilgilerden, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, öneri/şikâyet formu, iş sözleşmeleri ve ticari sözleşmeler başta olmak üzere muhtelif sözleşmeler ile yazılı ve elektronik olarak toplanmaktadır. 

 

Kişisel Verileriniz Şirketimiz nezdinde korunacak olup kişisel verilerinizin elde edilme, tutulma ve korunma şekilleri aşağıdaki gibidir;

 1. Elektronik Ortamlar: 

Sunucular/serverlar (etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşımı vb.)

Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, VERBİS vb.)

Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.)

Kişisel bilgisayarlar (masaüstü, dizüstü)

Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

Optik diskler (CD, DVD vb.)

Çıkarılabilir bellekler (USB, hafıza kartı vb.)

Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

 

 1. Elektronik Olmayan Ortamlar:

Kağıt

Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)

Yazılı, basılı, görsel ortamlar

 

 

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş/ticari ilişkimiz başlangıcında talep etmiş olduğumuz veya iş/ticari ilişkimiz devam ederken bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık sunuculara veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

 

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

a- Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması, 

b- Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,

c- Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,

d- Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,

e- Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

f- Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir. 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.ve 6. maddeleri kapsamında yer alan şartlar göz önünde bulundurularak elde edilen, ad soyad, tc kimlik numarası, teslimat adres, telefon/fax/e-posta bilgileri, çözüm ortakları ve bu ortaklara ilişkin bilgiler, banka hesap bilgileri, imza sirküleri, yetki belgeleri ve muhtelif sözleşmelerdeki bilgileri, müşteri proje dosyaları ve bunlara ait teknik bilgileri, banka teminat mektubu, e-fatura gönderimi için gerekli olan posta kutusu etiketi bilgileri, kep bilgileri, müşteri öneri/şikâyet formu bilgileri, güvenlik kameraları görüntüleri, kartvizit bilgileri, firma ile akdi ilişki içinde olan avukat, muhasebeci ve mali müşavirlere ait bilgiler gibi veriler başta olmak üzere, iş ve faaliyet kapsamının gerektirdiği veriler aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenecektir; 

 

 • Firmalar arası işbirliği ve iletişimin sağlanabilmesi, 
 • Kurumsal faaliyetlerin sürdürülmesi, 
 • Firma muhasebe, finans ve pazarlama alanlarındaki iç ve dış operasyonlarının yürütülmesi, 
 • Yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin ifası,  
 • Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Firma tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirerek daha iyi ürün ve hizmet sunabilmesi, 
 • Çözüm ortakları ve akdi ilişkinin tarafları ile faaliyet veya ticari ilişki yürütülmesi, 
 • Müşterileri ürün ve hizmet hakkında bilgilendirebilmek, anket yoluyla memnuniyetlerini ölçebilmek, şirket içinde kalite birimi üretim değerlendirmesi yapabilmesi, 
 • Müşterilerin istekleri doğrultusunda ürün ve hizmetleri oluşturabilmek ve geliştirebilmesi, 
 • Firma ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlayabilmesi, 
 • Doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi, 
 • Firma ile iş ilişkisi içerisinde olan müşterilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin teminini sağlayabilme amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ 

 

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, şirket amaçlarının gerektirmesi, kamu kurumlarına karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanuni yükümlülüklerin ifası ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; sermayedarlarla, hissedarlarla, tedarikçilerle, yetkili satıcılarla, bayilerle, distribütörlerle, hizmet alınan özel hukuk kişileriyle (güvenlik, eğitim, denetim, etkinlik ve organizasyon, sağlık, iş güvenliği, hukuk vb. konularda), veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, denetim şirketleriyle, iş ve çözüm ortaklarıyla, avukatlar ve mali müşavirlerle, bağımsız denetim kuruluşlarıyla, finans kuruluşlarıyla, direkt ve dolaylı iştirakler başta olmak üzere iş ortaklarıyla, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalarla (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), hukuken yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişileriyle paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir. 

 

HAKLARINIZ

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği, bize başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, eğer işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Önceki iki maddede belirtilen, kişisel verilerinizin düzeltilme, silinme veya yok edilme durumlarının, verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. Maddesinde belirtilen usul ve esaslara uymak kaydı ile aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz: 

 

 1. Yazılı olarak, kimlik  teyidi yapılmak suretiyle bizzat, iadeli taahhütlü posta veya noter kanalıyla,
 2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile
 3. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 4. Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@stoller.com.tr e- mail adresimize yapacağınız bildirim ile

 

Yukarıdaki bildirimler için size verilen kayıt numaralarının dosya ve işlem takibi açısından kaybedilmemesinde fayda olup tarafımıza yapılan bildirimlere aynı yöntem veya iadeli taahhütlü olarak geri bildirimde bulunabilecektir. 

 

Başvurunuzda;

 

 1. a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d) Talep konusu,

 

bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. 

 

BAŞVURULARINI YAPABİLMENİZ İÇİN VERİ SORUMLUSUNUN BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

 

ÜNVANI : STOLLER TURKEY ORGANİK TARIM SAN. TİC. A.Ş.

VERGİ DAİRESİ VE NO : Hasan Tahsin V.D. – 4840187278

ADRESİ : Mustafa Kemal Atatürk Mah. 35/1 Sk. No:13/1 

  Kemalpaşa/İzmir

TELEFONU : +90 232 873 44 45

E-POSTA : kvkk@stoller.com.tr

KEP ADRESİ : izotar@hs01.kep.tr

WEB SİTESİ : www.stoller.com.tr

 

Yukarıdaki bilgilerde yer alan e-posta adresi münhasıran KVKK işlemleri için oluşturulmuştur. 

 

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA
BASILI VE DİJİTAL ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

STOLLER TURKEY ORGANİK TARIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsiyoruz. Bu “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Basılı ve Dijital Ortamlardaki Paylaşımlara Yönelik Aydınlatma Metni”, Şirketimizin, Şirketimiz faaliyetlerinin ve ürünlerinin reklam, tanıtım ve pazarlamasına yönelik olarak basılı veya dijital yayınlarımızda, web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda yapılacak paylaşımlar kapsamında kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’a (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır. 

 

Bu kapsamda aydınlatma metninde, Şirket olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

 

TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanılarak, sizden bizzat talep ettiğimiz ya da sizin bize fiziksel veya elektronik (fotoğraf veya video görüntüsü olarak) ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle toplanabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz; Şirketimizin ve Şirketimiz faaliyetleri ile ürünlerinin reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim ve organizasyonların yapılabilmesi amaçları ile açık rızanızın olması halinde işlenebilecektir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ 

 

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi; KVKK uyarınca açık rızanız olması halinde, Şirketimizin web sitesi, facebook, twitter, instagram, youtube ve linkedin hesaplarımıza, broşür, katalog, poster, dergi gibi basılı veya dijital yayınlarımıza ve reklam ajanslarına, Şirketimizin ve Şirketimiz faaliyetleri ile ürünlerinin reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim ve organizasyonların yapılabilmesi amaçları ile aktarabilecek ve paylaşabileceğiz.

 

HAKLARINIZ

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği, bize başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, eğer işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Önceki iki maddede belirtilen, kişisel verilerinizin düzeltilme, silinme veya yok edilme durumlarının, verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. Maddesinde belirtilen usul ve esaslara uymak kaydı ile aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz: 

 

 1. Yazılı olarak, kimlik  teyidi yapılmak suretiyle bizzat, iadeli taahhütlü posta veya noter kanalıyla,
 2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile
 3. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 4. Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@stoller.com.tr e- mail adresimize yapacağınız bildirim ile

 

Yukarıdaki bildirimler için size verilen kayıt numaralarının dosya ve işlem takibi açısından kaybedilmemesinde fayda olup tarafımıza yapılan bildirimlere aynı yöntem veya iadeli taahhütlü olarak geri bildirimde bulunabilecektir. 

 

Başvurunuzda;

 

 1. a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d) Talep konusu,

 

bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. 

 

BAŞVURULARINI YAPABİLMENİZ İÇİN VERİ SORUMLUSUNUN BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

 

ÜNVANI : STOLLER TURKEY ORGANİK TARIM SAN. TİC. A.Ş.

VERGİ DAİRESİ VE NO : Hasan Tahsin V.D. – 4840187278

ADRESİ : Mustafa Kemal Atatürk Mah. 35/1 Sk. No:13/1 

  Kemalpaşa/İzmir

TELEFONU : +90 232 873 44 45

E-POSTA : kvkk@stoller.com.tr

KEP ADRESİ : izotar@hs01.kep.tr

WEB SİTESİ : www.stoller.com.tr

 

Yukarıdaki bilgilerde yer alan e-posta adresi münhasıran KVKK işlemleri için oluşturulmuştur. 

 

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

Scroll to Top